10. சக மார்க்கம்

10. சக மார்க்கம்

இது தோழமை நெறி எனப்படும். இந்நெறியில் நிற்பவர்கள் சிவ வடிவினை அடைவார்கள்.

Advertisements