12. தாச மார்க்கம்

12. தாச மார்க்கம்

இது ஒரு அடிமையைப் போலத் தொண்டுகள் செய்யும் நெறி.
ஆலயம் சென்று தன் உடலால் தொண்டு புரிகின்ற நெறி இது.

Advertisements