13. சாலோகம்

13. சாலோகம்

சிவனது உலகத்தை அடைவது சாலோக முக்தி.
அதை அடையும் விதம் இங்கு கூறப்படுகின்றது.

Advertisements