14. சாமீபம்

14. சாமீபம்

இறைவனின் அருகில் தங்குவது சாமீபம்.

Advertisements