#1509

#1509. பாசம் பதியுடன் சேர்க்கும்

பாசம் பசுவானது ஆகும் சாலோகம்
பாசம் அருளான் அது ஆகும் சாமீபம்
பாசம் சிரம் ஆனது ஆகும் இச்சாரூபம்
பாசம் கரைபதி சாயுச்சியமே.

சாலோக முக்தியில் பாசத் தன்மை கெடாது இருக்கும்.
சாமீபத்தில் பாசம் கட்டுப்படுத்தாத அருளாக மாறிவிடும்.
சாரூபத்தில் பாசத்தன்மை மேலும் மேன்மையைத் தரும்.
சாயுச்சியத்தில் பாசத்தன்மை குன்றி பதியுடன் இணையச் செய்யும்.

Advertisements