15. சாரூபம்

15. சாரூபம்

தானும் இறைவனின் வடிவத்தைப் பெறுவது சாரூபம்.

Advertisements