16. சாயுச்சியம்

16. சாயுச்சியம்

இறைவனுடன் இரண்டறக் கலந்து விடுவது சாயுச்சிய முக்தி.

Advertisements