17. சக்தி நிபாதம்

17. சக்தி நிபாதம்

சக்தி நிபாதம் = சக்தி நன்கு பதிவது.

ஆன்மா விளக்கம் அடையாத வண்ணம் அதைக் கட்டுபடுத்தும் மலங்களை அழித்து அங்கு அருளைப் பெருக்கும் சக்திகள் பதிவது. அருள் பதிவதற்கு ஏற்ப அறிவு ஒளி வீசத் தொடங்கும். இது நான்கு வகை மனிதர்களுக்காக ஏற்படுத்தப் பட்டது.

1. மந்தம் = குறைந்த அறிவை உடையவன்

2. மந்தர தரம் = மந்தமாக இருந்தாலும் மந்திரங்களை உபாசிப்பவன்

3. தீவிரம் = யோகப் பயிற்சி செய்பவன்

4. தீவிர தரம் = ஞானநெறியைப் பின்பற்றுபவன்.

Advertisements