20. உட்சமயம்

20. உட்சமயம்

சீவன் சிவசோதியை அறியச் செய்வது .
சன்மார்க்கம் என்னும் ஒளிநெறி இதுவே.

Advertisements