6. கிரியை

6. கிரியை

மலர்த் தூவி இறைவனை உள்ளத்திலும் புறத்திலும் பூசித்தல் கிரியை எனப்படும்.

Advertisements