9. சன்மார்க்கம்

9. சன்மார்க்கம்

சன்மார்க்கம் = நன்னெறி அல்லது ஒளி நெறி.
இது சிவமாகும் தன்மையை அடைவிக்கும்.

Advertisements